© BDFPF DRUGFREE POWERLIFTING FEDERATION (2017)
BDFPF

Wedstrijd resultaten 2020:

BELGIUM DRUGFREE POWERLIFTING FEDERATION

DOCUMENTEN
Kalender NEXT EVENT DFPFNL
RES BDFPF NK BENCH DEADLIFT UN 2020 RES BDFPF NK BENCH DEADLIFT UN 2020

, BDFPF - DFPFNL BENCH DEADLIFT UN 2020

RES DFPFNL NK BENCH DEADLIFT UN 2020 RES DFPFNL NK BENCH DEADLIFT UN 2020
WORLD CHAMPIONSCHIP
© BDFPF DRUGFREE POWERLIFTING FEDERATION

Wedstrijd resultaten 2020:

BDFPF
DRUGFREE POWERLIFTING FEDERATION
DFPFNL NEXT EVENT Kalender

Belgisch - Nederlands Kampioenschap Bench & Deadlift

Unequipped

BK-NK RES BE UN 2019 BK-NK RES BE UN 2019 BK - NK RES DL UN 2019 BK - NK RES DL UN 2019

BDFPF- DFPFNL RES EQ Single 2019

BDFPF - DFPFNL RES EQ SINGLE BDFPF - DFPFNL RES EQ SINGLE
COMPETITION POWERLIFTING UN 2019 COMPETITION POWERLIFTING UN 2019

BDFPF-DFPFNL Squat - Powerlifting -Teambench

Unequipped 2019 / 12 OKTOBER 2019

RPT BENCH UN TEAM 2019 RPT BENCH UN TEAM 2019 RTP SQUAT UN 2019 RTP SQUAT UN 2019 RES SQ POWERLIFTING TEAMB EQ 2019 RES SQ POWERLIFTING TEAMB EQ 2019

BDFPF-DFPFNL Squat - Powerlifting -Teambench Equipped

2019 / 14 dECEMBER 2019